วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

งานที่ปฏิบัติในวันที่ ๒๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  การวิเคราะห์นิราศภูเขาทอง

๑.      นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ ๑๑คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม ควรใช้กลุ่มเดิมตลอดบทเรียน
 . นักเรียนอ่านออกเสียงต่อกันกลุ่มละ ๑ ย่อหน้า ในหนังสือเรียนชุดวรรณคดีวิจักษ์ จากนั้นทุกคนอ่านพร้อมกัน ครูแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องในการอ่านของแต่ละกลุ่ม
      .นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกหัวข้อศึกษาจากหนังสือเรียนต่อไปนี้
 -วรรณคดีประเภทนิราศทั้งหมดของสุนทรภู่
 -เส้นทางการเดินทางไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทองของสุนทรภู่
 -สภาพสังคมไทยในสมัยนั้น
 -ลักษณะคำประพันธ์ในนิราศภูเขาทอง
-คุณค่าด้านต่างๆของนิราศภูเขาทอง
     ๔.ครูแจกกระดาษให้กลุ่มละ ๑ แผ่นให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเขียนลงในแผ่นกระดาษที่ครูแจกให้ จากนั้นส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน
    ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ ๒.  ชุด วิเคราะห์เนื้อหานิราศภูเขาทองตามหัวข้อที่กำหนดให้ เสร็จแล้วส่งครู    
    .นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกเสริมทักษะ ที่ ๒.   ชุด คัดลอกคำกลอนที่ตรงกับหลักปรัชญาความพอเพียง เสร็จแล้วส่งครูตรวจสอบและประเมินผล แนะนำแก้ไขผู้ที่มีส่วนบกพร่อง และยกย่องชมเชยผู้ที่ทำได้ดี
  ๗.นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากนิราศภูเขาทอง

งานที่ปฏิบัติในสัปดาห์ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  สอนนักเรียนห้อง ๑๐๓ -๑๐๗ - ๑๐๘

สอนเรื่องนิราศภูเขาทอง
๑.      ครูอ่านคำกลอนต่อไปนี้ให้นักเรียนฟัง
ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน  ซักถามนักเรียนว่าเคยได้ยินคำกลอนบทนี้หรือไม่ นักเรียนทราบไหมว่ามาจากวรรณคดีเรื่องใด ใครเป็นผู้แต่ง
แนวคำตอบก็คือ มาจากวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทอง แต่งโดยกวีเอกของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือสุนทรภู่ แต่เป็น
คำกลอนที่พูดกันติดปากในทุกยุคทุกสมัย จากนั้นให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน
   ๒.นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องนิราศภูเขาทอง   ภายในเวลา ๑๐  นาที
      .นักเรียนทุกคนอ่านในใจ ประวัติสุนทรภู่ จากใบความรู้ ( ท้ายแผน ) จากนั้นร่วมกันสนทนาถึง ประวัติและผลงานสุนทรภู่      ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำกลอนของสุนทรภู่ที่นักเรียนชอบที่สุด
     .นักเรียนทุกคนบอกชื่อวรรณคดีที่เป็นผลงานของสุนทรภู่ คนละ เรื่องโดยไม่ซํ้ากัน
    .นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ ๑  ตอบคำถาม เสร็จแล้ว ส่งครูตรวจสอบ พร้อมทั้งแนะนำแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นรายๆ
     ๖.นักเรียนทำใบความรู้ศึกษาการเดินทางของสุนทรภู่จากใบงานเรื่องศึกษาการเดินทางของสุนทรภู่
       ๗.นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเรื่องการเดินทางของสุนทรภู่แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้รับลงในสมุด
ข้อคิดที่ได้จากการสอน
 ๑.การควบคุมชั้นเรียน
๒.การตั้งสติในการสอน
๓.การมีความรู้รอบตัว


งานที่ปฏิบัติในสัปดาห์วันที่11-15 มิถุนายน 2555

งานที่ปฏิบัติในสัปดาห์นี้
๑.การยืนรับขวัญนักเรียนในตอนเช้าที่หน้าโรงเรียน
      ขั้นตอนการทำงาน
        ๑.เวลา ๐๖.๔๕  มาถึงโรงเรียนตอนเช้า
        ๒.ยืนรับนักเรียน  ทักทายนักเรียนในตอนเช้า
        ๓.ตักเตือนนักเรียนหากนักเรียนบางคนแต่งกายไม่เรียบร้อย   ไหว้ครูไม่สวยงาม   หรือกระเป๋าไม่ถูกระเบียบ
      สิ่งที่ได้เรียนรู้  คือ  การที่เรามาทำหน้าที่เป็นครูแล้วบางครั้งเราจะต้องรู้จักเสียสละบ้าง   ครูจะต้องมาโรงเรียนตอนเช้า    ต้องตักเตือนนักเรียนเมื่อเขาทำผิด
       สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม  คือ  เราจะต้องสร้างบุคลิกภาพของเราให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเคารพต่อนักเรียนเราต้องวางตนให้เหมาะสม
      ข้อคิดจากการทำงาน  คือ   ความอดทน  ความเสียสละ  จะต้องมีกับผู้ที่เป็นครูทุกคน


๒.ช่วยนักเรียนจัดพานวันไหว้ครู
      ขั้นตอนในการทำงาน
       ๑.นัดหมายกับนักเรียนเมื่่อเรียนวิชาสุดท้ายเสร็จ
       ๒.เมื่อนักเรียนมาตามที่เรานัดหมายแล้วก็แบ่งกลุ่มออกเป็น  ๒  กลุ่ม  เพื่อช่วยกันจัดพานไหว้ครู
       ๓.ให้คำแนะนำแก่นักเีรียนในเรื่องของการตกแต่งพาน
       ๔.ช่วยนักเรียนจัดพานไหว้ครู
       สิ่งที่ได้เรียนรู้    คือ   บางครั้งการที่เราเป็นครูใช่ว่าจะสอนหนังสือเป็นอย่่งเดียวเท่านั้น   แต่เราจะต้องมีความรู้ในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากความรู้ในเรื่องที่จะสอนอย่างเดียว
       สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม  คือ  ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการจัดพานไหว้ครู  เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่เป็นครู  เพราะจะต้องให้คำแนะนำและคำปรึกษาได้
       ข้อคิดจากการทำงาน  คือ  รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเราก็สามารถจัดพานไหว้ครูได้   ทำให้นักเรียนได้ใช้พานที่เราช่วยกันทำขึ้นมาไปไหว้ครู

๓.เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูและประชุมคณะกรรมการประจำสีในงานกีฬาสีของโรงเรียน
       ขั้นตอนในการทำงาน
        ๑.เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูตามที่โรงเรียนจัดขึ้น
        ๒.เมื่อเสร็จกิจกรรมวันไหว้ครูแล้วก็เข้าร่วมประชุมกับคณะครูที่อยู่สังกัดสีแดง
        ๓.เลือกคณะกรรมการตำแน่งต่างๆประจำสีแดง
        สิ่งที่ได้เรียนรู้  คือ   กิจกรรมบางอย่างเป็นกิจกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์  ดังนั้นเราต้องให้ความเคารพในพิธี  และสงบในขณะที่พิธีกำลังจัดอยู่
        สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม    คือ    การทำหน้าที่ต่างๆในงานกีฬาสีของโรงเรียน
       ข้อคิดจากการทำงาน   ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มเราได้รับมอบหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีหลายๆคน
       

งานที่ปฏิบัติในสัปดาห์นี้ 5-8 มิถุนายน 2555

งานที่ปฏิบัติในสัปดาห์นี้
๑.เข้าร่วมประชุมกับรองฝ่ายวิชาการและรองฝ่ายงบประมาณ  ของโรงเรียน
      ขั้นตอนในการทำงาน
       ๑.เข้าร่วมประชุมตามเวลาที่กำหนด 
       ๒.แนะนำตัวเองในที่ประชุม
       ๓.บันทึกข้อมูลการประชุม
       สิ่งที่ได้เรียนรู้
       การที่นักศึกษาเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเราต้องมีหน้าที่ทุกอย่าง  ไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาก็ตาม   เราต้องทำได้ทุกงาน
       สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
       สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม  คือ  ต้องเรียนรู้วิธีการเป็นครูที่ปรึกษาที่ดีแก่เด็ก  เราจะสามารถมีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้นักเรียนมีความเชื่อถือในตัวเรา  และอีกอย่างหนึ่งคือการบันทึกข้อมูลนักเรียนใน Book Mark ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่มาก  จึงต้องอาศัยวิธีการเรียนรู้ต่่างๆเพิ่มเติม
       ข้อคิดจากการทำงาน
        ครูที่ดีได้นั้น  ไม่ใช่ครูที่สอนหนังสือเป็นอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะต้องสามารถดูแลนักเรียนได้  สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

๒.เข้าร่วมประชุมกับครูของโรงเรียนกัลยาณีฯ
       ขั้นตอนการทำงาน
        ๑.เข้าร่วมประชุมตามเวลาที่กำหนด 
        ๒.บันทึกข้อมูลการประชุม
        สิ่งที่ได้เรียนรู้
        กระบวนการทำงานของคณะครูโรงเรียนกัลยาณีฯ ในงานด้านต่างๆ  มองเห็นกระบวนการทำงาน  การสรุปงานในแต่ละโครงการ  
        สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
        สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม   คือ  การเรียนรู้งานเกี่ยวกับการคุมสอบนักเรียน   รวมถึงการเก็บรวมรวมคะแนน  การส่งผลสอบของนักเรียนผ่าน Book   Mark 
        ข้อคิดจากการทำงาน
         เราต้องเรียนรู้งานทุกอย่างให้ได้เร็วที่  ควรมีความพยายามและรับผิดชอบในหน้าที่งานของเราให้เต็มความสามารถ

๓.ช่วยเสิร์ฟของว่างในที่ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
         ขั้นตอนการทำงาน
          ๑.จัดจาน และขนมสำหรับวางอาหารว่าง
          ๒.จัดเรียงขนมและนมสำหรับใช้เสิร์ฟให้ครู
          ๓.เสิร์ฟของว่างให้กับครูที่เข้าร่วมการประชุม
          ๔.เก็บจานอาหารว่างมาเก็บเมื่อประชุมเสร็จสิ้น
          สิ่งที่ได้เรียนรู้
          วิธีการเสิร์ฟของว่าง  ขั้นตอนการทำงาน  การจัดวางอาหารในจาน
         สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
        สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม  คือ  เวลาที่เราจะต้องนำของว่างไปเสิร์ฟและเวลาที่เราจะเก็บของว่างหลังจากครูทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
        ข้อคิดจากการทำงาน
        บางครั้งการที่เราอยู่ในองค์กร  หรือหน่วยงานใดก็ตาม เราจะต้องเรียนรู้การทำงานในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของงานที่เล็กๆก็ตาม

งานที่ปฏิบัติในสองสัปดาห์แรก : โรงเรียนกัลยาณีฯ

ภายในสองสัปดาห์ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 23  พฤษภาคม 2555
งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีดังนี้
1.แจกหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยที่ทางโรงเรียนสั่งซื้อมาใหม่ให้กับเด็กนักเรียนแต่ละระดับชั้น
    ขั้นตอนการทำงาน
          1.แยกหนังสือออกเป็นระดับชั้นก่อนแจกให้กับนักเรียน
          2.เมื่อนักเรียนมาเบิกหนังสือ  เราต้องนับตามจำนวนนักเรียนในห้องว่าทั้งหมดกี่คน
          3.เมื่อได้รับหนังสือเีรียบร้อยแล้วให้ลงบันทึกการรับหนังสือด้วย
     สิ่งที่เรียนรู้จากงานนี้  คือ  เราต้องเป็นคนที่มีความรอบคอบในการทำงาน   รู้จักวางแผนก่อนการทำงานเพราะเราต้องนับหนังสือให้ครบกับจำนวนของนักเรียน
     สิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติม  คือ  คุณครูบางท่านให้เรานำหนังสือไปส่งที่อาคารเรียนเอง  เราจึงต้องรู้จักอาคารแต่ละตึกว่าอยู่บริเวณไหน  จะได้สะดวกในการทำงานครั้งต่อไป
     ข้อคิดที่ได้   เราต้องรู้จักความมีน้ำใจต่อผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือแม้กระทั่งคุณครูเองก็ตามเราต้องแสดงความมีน้ำใจ

2.แจกหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนในระดับชั้นที่ตนเองมีหน้ารับผิดชอบในการสอน
     ขั้นตอนการทำงาน
           1.สำรวจจำนวนนักเรียนในห้องว่ามีทั้งหมดกี่คน
           2.นับหนังสือให้เท่ากับจำนวนนักเรีียนในแต่ละห้อง  โดยแยกออกเป็นหนังสือวรรณคดีวิจักษ์  กับหนังสือวิวิธภาษา
           3.จัดแยกออกเป็นห้องๆ เพื่อความสะดวกในการนำไปแจกให้กับเด็กนักเรียน
      สิ่งที่เรียนรู้จากงานนี้   คือ เราต้องสำรวจข้อมูลนักเรียนให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง  และทำงานด้วยความมุ่งมั่น
      สิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติม   คือ  เราควรสำรวจสภาพหนังสือทุกเล่มก่อนใช้งานว่ายังคงใช้งานได้อยู่หรือไม่  หากบางเล่มชำรุดเราต้องหาหนังสือสำรองไว้ให้กับเด็ก
      ข้อคิดที่ได้   คือ  เราต้องมีความอดทนในการทำงานแต่ละอย่าง  ถึงแม้ว่าเราจะต้องทำคนเดียวก็ตาม

3.ติดต่อและขอรับเอกสารจากฝ่ายบุคลากรของโรงเรียนมายังกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและ  
   เอกสารส่วนตัวของครูในกลุ่มสาระ
      ขั้นตอนการทำงาน
           1.สอบถามคุณครูให้แน่ชัดว่าต้องการให้เราไปรับเอกสารเรื่องอะไร  จากที่ไหน
           2.ไปรับเอกสารตามที่เราได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
           3.นำเอกสารมาส่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมอบเอกสารให้กับคุณครูในกลุ่มสาระท่านใดท่านหนึ่งก็ได้
      สิ่งที่เรียนรู้จากงานนี้   คือ  เราต้องแสดงความมีน้ำใจต่อครูในกลุ่มสาระ  และงานนี้ก็ทำให้เราได้รู้จักครูท่านอื่นมากขึ้นด้วย
      สิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติม   คือ   เราต้องมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นในการทำงานแต่ละอย่าง  ทำงานด้วยความมั่นใจ
       ข้อคิดที่ได้   คือ  เราต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ

4.จัดพิมพ์เอกสารที่ใช้ในงานร่มจันกัลยาณีฯ และรวมถึงการทำแผ่นพับที่ใช้แจกในงาน
      ขั้นตอนในการทำงาน
         1.ตรวจดูเอกสารต้นฉบับก่อนลงมือพิมพ์
         2.พิมพ์เอกสารตามต้นฉบับ  แล้วนำไป copy  print
         3.เอกสารที่ได้มา  นำมาทำเป็นแผ่นพับ
         4.จัดเอกสารรวบรวมให้เรียบร้อยเมื่อทำแผ่นพับเสร็จ
      สิ่งที่เรียนรู้จากงานนี้  คือ  เราต้องมีความละเอียดในการจัดพิมพ์เอกสาร  เพราะว่าเป็นเอกสารที่สำคัญในการจัดงานร่มจันกัลยาณีฯ  ดังนั้นจะต้องไม่มีการพิมพ์เกสารผิดแต่อย่างไร
     สิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติม  การทำงานให้ละเอียดและรอบคอบกว่านี้  เพราะเอกสารที่พิมพ์จะต้องแจกให้กับศิษย์เก่ากัลยาณีฯทีมาร่วมงาน
      ข้อคิดที่ได้  คือ  เมื่อเราได้มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญมากต่อหน่วยงาน  องค์กร  หรือสถาบันที่เราอยู่ เราต้องให้ความละเอียด และรอบคอบต่องานนั้นๆเป็นกรณีพิเศษ

5.เข้าร่วมพิธีบวงสรวงหอพระวิหารสูง   บูชาอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์ประจำโรงเรียน  ในงานร่มจันกัลยาณีฯ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555
      ขั้นตอนในการทำงาน 
         1.ไปโรงเรียนตามวันเวลาที่ครูมอบหมายให้เราเข้าร่วมกิจกรรม
         2.เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
         3.ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมาย
      สิ่งที่เรียนรู้จากงานนี้  คือ  เราต้องเคารพและเข้าร่วมพิธีตามที่โรงเรียนจัด  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดด้วย   พิธีแต่ละพิธีมีความศักดิ์สิทธิ์  ดังนั้นเราต้องมีความตั้งใจจริงในการเข้าร่วม
      สิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติม  คือ  เราต้องศึกษาความเป็นมาของพิธีดังกล่าวด้วย  และสร้างความเคารพ  ศรัทธา  ในการร่วมพิธี
       ข้อคิดที่ได้  คือ  เราต้องแสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม   แสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ที่เรามีต่อสถาบันนั้น